Montessori a lezení

Vítejte ve světě Montessori výchovy a lezení! Zajímáte se, jak může tato jedinečná pedagogika obohatit a posílit vývoj vašeho dítěte? V našem článku najdete odpovědi na dotazy spojené s Montessori principy v lezení. Zjistíte, jak podporovat tyto principy, jaký je význam lezení ve fyzickém, psychickém a kognitivním vývoji dítěte a jak začít s lezením v Montessori stylu. Naučíte se, jak vybavit prostor pro lezení, připravit jeho prostředí a vybrat vhodné lezecké aktivity. Zároveň se dozvíte, jak zajistit bezpečnost při lezení a jak správně dohlížet a asistovat. Připravte se na inspiraci a objevte nový svět plný radosti z pohybu a rozvoje dítěte!

Co je Montessori výchova?

Montessori výchova je vzdělávací metoda vyvinutá italskou lékařkou, pedagožkou a filosofkou Marií Montessori. Tato metoda klade důraz na individuální rozvoj dítěte a jeho schopnost učit se nezávisle. Montessori výchova se zaměřuje na celistvý rozvoj dítěte – fyzický, psychický a kognitivní.

Hlavním principem Montessori výchovy je respektování dítěte jako jedinečné bytosti, která přirozeně touží poznávat svět kolem sebe. Dítě je považováno za aktivního tvůrce vlastního vzdělání. Důležitým prvkem je také připravené prostředí, které je plné příležitostí k aktivnímu objevování, učení se a samostatnosti.

Montessori výchova se snaží poskytnout dětem prostor pro rozvoj jejich sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti. Důraz je kladen na práci s hmatem a smysly, která je pro děti velmi důležitá při jejich celkovém rozvoji.

Ve výchově Montessori je klíčovou rolí pedagog, který je spíše průvodcem a navozovatelem prostředí, než klasickým učitelem. Jeho úkolem je sledovat a podporovat rozvoj dítěte, poskytovat mu materiály, které jsou vhodné pro jeho věk a dovednosti, a motivovat ho k objevování a vlastnímu učení.

Montessori výchova se stále více rozšiřuje po celém světě a její principy mohou být aplikovány nejen ve školách, ale i v běžném životě dítěte.

Principy Montessori v lezení

Montessori výchova se zakládá na určitých principech, které jsou specifické a představují základ pro rozvoj dítěte. Stejně tak i při lezení v Montessori stylu jsou zohledňovány tyto principy, které přispívají kcelkovému rozvoji dítěte.

Jedním z principů Montessori v lezení je samostatnost. Dítě je vedené k tomu, aby si samo vybíralo a rozhodovalo o svých aktivitách. V rámci lezení to znamená, že dítě samo vybírá, jaké lezecké aktivity chce provádět a jakým způsobem je bude řešit. Tímto se rozvíjí jeho rozhodovací schopnost.

Dalším principem je respektování dítěte a jeho individuálních potřeb. Každé dítě má svůj vlastní rytmus a tempo vývoje, a proto je důležité vytvářet prostředí a situace, které mu umožňují samostatně růst a rozvíjet se. Při lezení je nutné respektovat schopnosti dítěte a poskytovat mu prostor na vlastní pokusy a zkušenosti.

Dalším principem je pozornost k detailům. Montessori výchova klade velký důraz na preciznost a důslednost. Při lezení to znamená, že dítě je povzbuzováno ke koncentraci a pozornosti k jednotlivým pohybům. Důležité je, aby se dítě naučilo vnímat své tělo a prostor kolem sebe a reagovat na ně různými způsoby.

Posledním principem je vytvoření prostředí, které podporuje dítě v jeho aktivitách. V rámci lezení to znamená, že je důležité mít dostatečně vybavený lezecký prostor, který dítěti umožňuje provádět různé lezecké aktivity. Prostředí by mělo být bezpečné, atraktivní a motivující pro dítě k dalšímu vývoji.

Jak podporovat Montessori principy při lezení?

Montessori principy přinášejí dětem mnoho výhod a mohou být velmi účinné i při lezení. Jedním z hlavních principů Montessori výchovy je dát dítěti svobodu a příležitost objevovat a učit se prostřednictvím vlastních zkušeností. Při lezení je důležité respektovat toto a podporovat ho co nejvíce při každé lezecké aktivitě.

Prvním krokem je vybrat správné lezecké vybavení. Dbejte na to, aby bylo kvalitní, bezpečné a odpovídalo potřebám a schopnostem vašeho dítěte. Zajistěte, aby bylo vhodné pro jeho věk a fyzické schopnosti. Pokud možno, nechte ho samo volit si lezecké aktivity, které ho nejvíce zaujmou a osloví.

Dalším důležitým prvkem je příprava prostředí na lezení. Vytvořte mu bezpečný a přístupný prostor, kde se dítě bude moci pohybovat a zkoumat různé lezecké prvky. Umístěte lezecké prvky voňavými povrchy, které poskytují dostatečnou oporu a jsou přizpůsobivé dětským tělům.

Při lezení využívejte Montessori principu „pomoc není žádoucí“. To znamená, že ačkoli se může zdát, že dítě potřebuje pomoc, snažte se ho povzbudit a podporovat, aby problém řešilo samo. Pokud to dítě samo nezvládne a vyžádá si pomoc, nabídněte jí, ale vždy mu nechte prostor a příležitost se pokusit vyřešit situaci samo.

Paměťte také na správnou komunikaci s dítětem. Dbejte na to, aby vaše slova byla motivující a povzbudivá. Nestrašte ho nebezpečími a neomezujte ho svými obavami. Podporujte ho ve snaze a chválete ho za každý pokrok, který při lezení dosáhne. Buďte mu oporou a věřte v jeho schopnosti.

V neposlední řadě si přečtěte více o Montessori pedagogice a principech. Seznámte se s metodikou lezení v Montessori stylu a využívejte tuto vědomost při podpoře dítěte v jeho lezeckých dovednostech. Dodržování principů Montessori si vyžaduje čas a trpělivost, ale může přinést vašemu dítěti mnoho prospěchu v jeho celkovém vývoji.<h3 id='supporting_montessori_principles_in_climbing'>Supporting Montessori principles in climbing</h3>
<p>A child climbing a colorful, child-sized climbing wall, exploring and learning through their own experiences.</p>
<p>. Sigma 85 mm f/1.4. No text.“></p>
<p><H2 id='význam_lezení_ve_vývoji_dítěte'>Význam lezení ve vývoji dítěte</H2></p>
<p>Lezení je pro děti jednou z nejdůležitějších a nejzábavnějších aktivit, kterou mohou vykonávat. A v kombinaci s Montessori filozofií nabízí nekonečné možnosti pro rozvoj a růst dítěte. Význam lezení ve vývoji dítěte je nesmírný.</p>
<p>Fyzický vývoj je zcela zásadní pro rozvoj svalové síly, koordinace, rovnováhy a motorických dovedností dítěte. Lezení poskytuje ideální příležitost rozvíjet tyto dovednosti. Kráčením po horizontálních nebo vertikálních prvcích se dítě učí kontrolovat své tělo a zlepšovat svou fyzickou kondici.</p>
<p>Psychický vývoj je také podporován lezením. Děti, které mají možnost samostatně objevovat různé lezecké prvky, se cítí sebevědomější a nezávislejší. Tato aktivita podporuje jejich psychickou adaptabilitu, odvahu a vytrvalost.</p>
<p>Kognitivní vývoj se rovněž propojuje s lezením. Děti se učí plánovat své pohyby, rozhodovat se, jak přistupovat ke každé překážce a řešit problémy. Tímto způsobem se rozvíjí jejich mozky a kognitivní schopnosti.</p>
<p>Lezení ve stylu Montessori také podporuje <a href=mateřství, protože umožňuje dítěti rozvíjet svou fantazii, sebevědomí a samostatnost. S tím přichází i rozvoj sociálních dovedností, protože děti se učí pracovat a spolupracovat s ostatními.

Význam lezení ve vývoji dítěte je tedy zažití fyzických, psychických, kognitivních schopností a také podpora mateřství. Ve spojení s Montessori filozofií je lezení pro děti nesmírně prospěšné a významné.

Fyzický vývoj

Při Montessori výchově je klíčovým prvkem podpora a rozvoj fyzického vývoje dětí. Hrubá motorika u dětí je jedním ze stěžejních aspektů, který se při lezení aktivně rozvíjí.

Hrubá motorika u dětí zahrnuje pohyby celého těla, které jsou základem pro další fyzické dovednosti. Lezení představuje skvělou příležitost pro posilování svalů, zlepšení koordinace pohybů a rozvíjení rovnováhy.

Při lezení v Montessori stylu děti překonávají různé překážky a zkoušejí různé techniky lezení, což posiluje jejich svaly a zvyšuje jejich pohybovou zručnost. Současně se učí řešit a překonávat překážky v lezeckém prostředí, což razantně ovlivňuje jejich sebejistotu a zvyšuje jejich důvěru ve vlastní schopnosti.

Lezení také přináší zábavu a radost dětem, což je pro jejich celkový fyzický vývoj velmi důležité. Prostřednictvím lezení se děti učí překonávat vlastní hranice a získávají nové zkušenosti a dovednosti, které jim poskytují pevný základ pro další fyzický rozvoj.

Psychický vývoj

Při Montessori výchově je psychický vývoj dítěte považován za stejně důležitý jako fyzický a kognitivní vývoj. Montessori metoda klade důraz na podporu sebevědomí, emocionální stability a sociálních dovedností dítěte. Lezení jako součást Montessori aktivity přináší mnoho přínosů pro psychický vývoj dítěte.

Lezení podporuje psychomotorický vývoj dítěte. Dítě se učí zvládat své tělo, rozvíjí motorické dovednosti a koordinaci pohybů. Při lezení musí dítě plánovat své pohyby, reagovat na různé překážky a hledat řešení. To pomáhá rozvíjet jeho schopnost řešit problémy a získávat nové dovednosti.

Lezení také posiluje samostatnost a rozhodování dítěte. Během lezení se dítě učí překonávat vlastní limity, přemáhat strachy a získává důvěru ve své schopnosti. To pozitivně ovlivňuje jeho sebevědomí a psychickou stabilitu.

Kromě toho, lezení je také skvělou aktivitou pro rozvíjení sociálních dovedností dítěte. Děti často lezou společně a učí se komunikovat, spolupracovat a respektovat ostatní. Lezecká aktivita je příležitostí k navazování nových přátelství a rozvíjení empatie vůči ostatním.

Psychický vývoj dítěte je nezbytný pro jeho celkový rozvoj. Lezení ve stylu Montessori má mnoho výhod, které přispívají ke zdravému psychickému vývoji dítěte. Je důležité poskytnout dítěti prostor a možnosti pro lezení, aby si mohlo rozvíjet své schopnosti a potenciál.

Kognitivní vývoj

Kognitivní vývoj je jedním z hlavních aspektů, který Montessori výchova podporuje prostřednictvím lezení. Kognitivní schopnosti se rozvíjejí v mozku dítěte a ovlivňují jeho schopnost učit se, myslet, řešit problémy a porozumět světu kolem sebe. Lezení v Montessori stylu je jednou z možností, jak podporovat kognitivní vývoj dětí ve velmi mladém věku.

Proč je lezení tak důležité pro kognitivní vývoj? Při lezení se děti musí soustředit, plánovat své pohyby a rozhodovat se, jak překonat určité překážky. To vyžaduje použití kognitivních dovedností jako jsou pozornost, paměť, plánování, rozhodování a řešení problémů. Děti se učí řídit se vizuálními vjemy, prostorovou orientací a pohybem. Lezení poskytuje dětem také možnost objevovat nové objekty a prostředí, což podporuje jejich zvídavost a touhu po poznání.

Pomocí lezení v Montessori stylu dítě procvičuje svůj mozek a rozvíjí kognitivní schopnosti. Zároveň také získává jistotu ve svých pohybových schopnostech a sebevědomí. Lezením si děti vytvářejí vlastní mentální mapu svého těla a prostředí, což je důležitý základ pro další učení a rozvoj.

Nejdůležitější informace z článku

Principy Montessori v lezení Popis
Samostatnost Dítě si samo volí lezecké aktivity a způsob jejich řešení, rozvíjí rozhodovací schopnosti.
Respektování individuálních potřeb Důležité je respektovat schopnosti dítěte a poskytnout mu prostor pro vlastní pokusy a zkušenosti.
Pozornost k detailům Dítě je povzbuzováno k pozornosti k jednotlivým pohybům, učí se vnímat tělo a prostor kolem sebe.
Vytvoření podpůrného prostředí Důležité je mít dostatečně vybavený, bezpečný lezecký prostor pro různé lezecké aktivity.
Jak podporovat Montessori principy při lezení? Rady
Vybrat správné lezecké vybavení Vyberete kvalitní, bezpečné a vhodné vybavení pro dítě odpovídající jeho věku a schopnostem.
Připravit bezpečné a přístupné prostředí Vytvoříte bezpečný prostor s podložkou pro dítě, umístěním lezeckých prvků a snadným přístupem.
Využívat princip „pomoc není žádoucí“ Povzbuzujete dítě k řešení problémů samo, ale nabízíte pomoc, když ji potřebuje.
Komunikovat motivujícím způsobem Použijete povzbuzující komunikaci, chválíte za pokrok a věříte v jeho schopnosti.

Jak začít s lezením v Montessori stylu?

Pokud se rozhodnete začít s lezením v Montessori stylu, je důležité zvolit vhodné lezecké aktivity pro vaše dítě. H3: Volba lezeckých aktivit je klíčovou součástí Montessori přístupu k lezení.

Mějte na paměti individuální potřeby a schopnosti vašeho dítěte. Montessori styl podporuje přirozený vývoj, takže je vhodné vybírat aktivity, které odpovídají jeho age-appropriate fyzickému a motorickému rozvoji.

Zároveň je důležité klást důraz na rozmanitost. Nabídněte dítěti různé možnosti, jako jsou lezecké stěny, skluzavky, horolezecké prvky nebo lanové aktivity. H3: Volba lezeckých aktivit by měla být široká, aby podpořila různé dovednosti, koordinaci a rovnováhu.

Stejně tak je důležité, aby byly lezecké aktivity esteticky příjemné a přirozeně sladěné s prostředím. Montessori styl zahrnuje i přípravu prostředí, ve kterém dítě leze, a to včetně výběru vhodného vybavení.

Sledování dítěte při lezení je také nezbytné. Bezpečnost je samozřejmostí a H3: Volba lezeckých aktivit by měla odpovídat fyzickým schopnostem a dovednostem dítěte.

Začněte s lezením v Montessori stylu postupně a respektujte tempo a zájmy vašeho dítěte. Nechte ho objevovat, zkoumat a samo si vybírat aktivity. Všechny tyto principy Montessori vám pomohou vytvořit pozitivní, podporující a bezpečné prostředí pro lezení vašeho dítěte.

Vybavení pro lezecký prostor

Každý lezecký prostor v rámci Montessori výchovy by měl být dostatečně vybavený, aby podporoval rozvoj dítěte. Vybavení by mělo být kvalitní, bezpečné a vhodné pro daný věk a schopnosti dítěte. Zde je pár důležitých prvků, které by měl takový lezecký prostor obsahovat.

Lezecká stěna: Jedním z nejdůležitějších prvků vybavení je lezecká stěna. Měla by být dostatečně pevná a stabilní, aby dítě mohlo bezpečně lezení trénovat. Ideálně by měla mít různé stupně obtížnosti, aby se dítě mohlo postupně posouvat ve svém vývoji.

Lezecké dráhy: Kromě lezecké stěny je také vhodné mít v lezeckém prostoru různé lezecké dráhy. To může zahrnovat horizontální tyče, překážkové dráhy, visuté lávky a další prvky, které rozvíjejí koordinaci a sílu dítěte. Je důležité vybírat takové dráhy, které jsou vhodné pro věk dítěte.

Polštáře a podložky: Pro zajištění bezpečí dítěte je dobré mít na lezeckém prostoru polštáře a podložky. Tyto prvky poskytují ochranu při případném pádu nebo skluzu. Měly by být dostatečně tlusté a mít dobré tlumící vlastnosti.

Lezecké pomůcky: Kromě základního vybavení jako lezecká stěna a dráhy je také vhodné mít různé lezecké pomůcky, které dítěti umožní lezení a pohyb různými způsoby. Může se jednat o lana, lana s uzly, horolezecké postroje nebo visuté sítě.

Celkově je důležité vybavit lezecký prostor tak, aby byl stimulující a bezpečný pro dítě. Vybavení by mělo podporovat jeho fyzický rozvoj a rozvíjet jeho dovednosti. Vhodně zvolené vybavení umožňuje dítěti objevovat své tělo a jeho možnosti, a přitom se cítit bezpečně.

Příprava prostředí na lezení

Při Montessori výchově je důležitá příprava vhodného prostředí, které podporuje aktivnosti a rozvoj dítěte. Stejně tak je tomu i při lezení v Montessori stylu. Při zařizování prostoru pro lezení je potřeba myslet na několik důležitých faktorů.

Bezpečnost: V první řadě je nutné zajistit, aby prostor pro lezení byl bezpečný pro dítě. Odstraňte ostré předměty, které by mohly představovat riziko, a zabezpečte všechny hranaté části struktur. Podložka pod lezeckou stěnou by měla být dostatečně polstrovaná, aby zmírnila případné pády.

Přístupnost: Dítě by mělo mít snadný a volný přístup k lezeckému prostoru. Zajistěte, aby nebyly v okolí žádné překážky, které by dítěti bránily ve volném pohybu a objevování. Lehká přenosnost lezeckých struktur umožní dítěti samostatně přesunout je na místo, kde bude chtít lézt.

Rozmanitost: Dobře zařízený lezecký prostor by měl nabízet různorodé možnosti pro lezení. Můžete zavěsit horolezecké stěny, přidat lávky, hrazdy, provazy či provázky a další různé předměty, na kterých se dítě bude moci pohybovat a vyvíjet. Důležité je, aby byl prostor dostatečně rozsáhlý, aby dítě mělo možnost objevovat a experimentovat.

Vytvořením vhodného prostředí na lezení podle Montessori principů přispějete k fyzickému, psychickému i kognitivnímu rozvoji dítěte. Dítě se v prostředí, které je na lezení připravené, bude cítit bezpečně a podporováno ve svém pohybovém rozvoji.

Volba lezeckých aktivit

Když se rozhodnete začít s lezením v Montessori stylu, je důležité vybrat správné lezecké aktivity pro vaše dítě. Jejich výběr by měl odpovídat jeho věku, fyzickým schopnostem a zájmu. Existuje mnoho různých typů lezeckých aktivit, které můžete do lezeckého prostoru přidat, aby vaše dítě mohlo rozvíjet své dovednosti a zlepšovat svou koordinaci a sílu.

Jednou z možností je horolezecká stěna. Tato aktivita pomáhá dětem rozvíjet svalovou sílu, rovnováhu a koordinaci. Horolezecké stěny jsou k dispozici v různých velikostech a obtížnostech, takže si můžete vybrat tu nejvhodnější pro vaše dítě.

Další možností jsou lezecké lanovky nebo horolezecké sítě. Tyto aktivity zlepšují koordinaci mezi horními a dolními končetinami a posilují základní svaly. Děti se mohou přesouvat po lanovkách nebo se vznášet v horolezeckých sítích, což je skvělé cvičení pro jejich celé tělo.

Nebuďte překvapeni, když si vaše dítě zvolí také lezení po stromech. Tato aktivita je velmi přírodní a pomáhá dětem rozvíjet jejich smysl pro rovnováhu a sílu. Samozřejmě je důležité zajistit, aby vaše dítě lezlo na bezpečných stromech a s vaším dohledem.

Při výběru lezeckých aktivit myslete také na to, že každé dítě má své individuální schopnosti a zájmy. Koneckonců, cílem je, aby si dítě užívalo lezení a rozvíjelo se přirozeným způsobem. Dopřejte svému dítěti možnost objevovat svět lezení a podpořte ho ve výběru aktivit, které ho baví a posilují jeho schopnosti.

Bezpečnost při lezení v Montessori stylu

Bezpečnost je vždy nejdůležitějším faktorem při lezení, a to platí i v Montessori stylu. Zde však existují specifické zásady a principy, které je třeba dodržovat, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí pro dítě.

Nejprve je důležité zajistit prostor vhodný pro lezení. Předem všechny překážky odstraňte a ujistěte se, že povrch je čistý a bezpečný. Dále je nezbytné eliminovat veškerá možná nebezpečí, jako jsou ostré hrany, šrouby nebo volně visící díly.

Dalším důležitým aspektem je dozor a asistence. Vždy by měl být dospělý přítomen a ostražitě dohlížet na dítě, zejména v situacích, kdy přechází na vyšší úroveň nebo se pohybuje na nestabilních předmětech. Dospělý také může poskytnout pomoc nebo zasáhnout, pokud je to nutné.

Například, když dítě začíná s lezením, může být vhodné poskytnout mu zábradlí nebo jinou oporu, která mu pomůže udržet rovnováhu a zabrání pádu. V případě dětí, které jsou již samostatné, je důležité, aby byli informováni o možných rizicích a naučit je, jak se chránit před pády a úrazem.

Dodržování bezpečnostních opatření při lezení v Montessori stylu je nezbytné pro zajištění maximální ochrany dětí před úrazy. Vytvořte bezpečné prostředí, poskytněte dozor a asistenci, a učte děti, jak se chránit při lezení.

Zajištění prostoru

Zajištění vhodného prostoru pro lezení dítěte je klíčové pro úspěch Montessori přístupu v této oblasti. Montessori výchova se zaměřuje na podporu samostatnosti a svobody dítěte, a vytvoření bezpečného a přístupného prostředí pro lezení je základem pro dosažení těchto cílů.

Je důležité zvolit vhodné místo pro lezecký prostor, které bude dostatečně prostorné a bezpečné. Ideální je vybrat prostor, který bude mít snadný přístup pro dítě, aniž by bylo ohroženo nějakými nebezpečnými předměty či nábytkem.

Při zajišťování prostoru je také důležité myslet na vhodnou podložku. Ta by měla být dostatečně polstrovaná, aby minimalizovala riziko úrazu. Ideální jsou například speciální lezecké matrace nebo podložky vyrobené z pěnového materiálu.

Aby dítě mělo pocit bezpečí a komfortu během lezení, je také vhodné prostor okolo lezeckého vybavení udržovat co nejčistší a nejosvětlenější. Tím se zajišťuje, že dítě bude mít dostatečnou viditelnost okolí a nebude mu překážet žádný nepořádek.

Zajištění prostoru pro lezení je tedy důležitou součástí Montessori přístupu. Správně připravené a bezpečné prostředí poskytuje dítěti možnost objevovat a rozvíjet svou fyzickou sílu a dovednosti, zatímco se cítí svobodné a samostatné.

Dozor a asistence

Při lezení v Montessori stylu je důležité, aby bylo dítěti poskytnuto odpovídající dozor a asistence. I když Montessori výchova klade velký důraz na samostatnost dítěte, je nutné zajistit bezpečnost a podporu během lezeckých aktivit.

Zajištění prostoru je prvním krokem v rámci dozoru. Ujistěte se, že lezecký prostor je bezpečný a dobře vybavený. Zkontrolujte, zda jsou všechny překážky stabilní a zabezpečené. Pokud je potřeba, přidělejte do prostoru pevný zábradlí nebo zábrany, aby se dítěti nedostalo na nevhodná místa.

Důležitou součástí dozoru je také aktivní účast rodičů či učitelů. Během lezení buďte nepřetržitě ve střehu a připraveni na případnou pomoc. Pokud je dítě začátečníkem, pusťte ho do lezení postupně a snažte se ho povzbuzovat a motivovat. Buďte blízko a připraveni na podání pomoci nebo na vysvětlení, jak správně postupovat.

Při dozoru je vhodné vytvořit prostředí, kde se dítě může cítit v bezpečí a podporované. Buďte trpěliví a otevření projevům radosti i obav dítěte. Přijímejte jeho emocionální reakce a snažte se mu dodávat sebevědomí a jistotu. Podporujte ho při pokusech a povzbuzujte ho, aby překonávalo své hranice.

Paměťte také na důležitost respektování fyzických a psychických hranic dítěte. Pokud dítě vyjádří neochotu či strach z určitého prvku lezeckého prostoru, nepřinutíve jej k jeho překonání. Umožněte mu postupovat ve vlastním tempu a nechte ho rozhodovat o tom, kdy je připraven experimentovat s novými lezeckými aktivity.

Veškerá asistence, kterou poskytnete během lezení, by měla být zaměřena na podporu dítěte ve vývoji jeho dovedností a zároveň na zajištění jeho bezpečnosti. Aktivní dozor a ochota pomoci jsou klíčové pro úspěšnou implementaci Montessori principů do lezeckých aktivit.

Vzpomínejme, že dozor a asistence jsou důležitou součástí Montessori výchovy při lezení a pomáhají dítěti rozvíjet se a růst v bezpečném a podpůrném prostředí.

Doporučené články

2 komentář

  1. […] principem je respekt a spolupráce. Montessori prostředí je založeno na vzájemné úctě mezi učiteli a dětmi, stejně jako mezi […]

  2. […] bříškem. Přiléhavé šaty a tuniky budou zdůrazňovat křivky vašeho těla. Oblečení s A-střihem naopak zamaskuje bříško a vytvoří rovný siluetu. Můžete také experimentovat se vrstvením […]

Komentáře nejsou povoleny.